welcome in fly cards

According to world statistics, Islam is the fastest growing religion. Since the Internet has become one of the most popular means that reaches all social classes and backgrounds of all languages and beliefs, and to keep pace with the modern trend of electronic Dawah, the FLY CARDS project was founded to introduce Islam in several languages to fill the gap in the domain of Electronic Dawa...

see more

welcome in flycard

According to world statistics, Islam is the fastest growing religion. Since the Internet has become one of the most popular means that reaches all social classes and backgrounds of all languages and beliefs, and to keep pace with the modern trend of electronic Dawah, the FLY CARDS project was founded to introduce Islam in several languages to fill the gap in the domain of Electronic Dawah with reg...

see more

Cards

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye37
  • comment0

  About God’s attributes

  category: The Existence of God

  Ang Allah, ang nag-iisang tunay na Diyos ay hindi nakikita, walang nakakakita sakanya sa buhay dito sa mundo. Hindi nakikita ang kanyang anyo o di kaya ay magkatawang-tao

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye33
  • comment0

  About the creation

  category: The Existence of God

  Lahat ng mga nilikha ng Allah na ating nalalaman at hindi nalalaman ay aspeto ng kanyang walang hanggan na paglikha

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye26
  • comment0

  Morals of Islam

  category: Islam

  Sinabi ni Propeta Muhammad: “Ang pinaka mainam sa Islam ay ang pagkilos ng malumanay at pagpapaubaya”

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye30
  • comment0

  How the universe could come by a chance!

  category: The Existence of God

  Ano ang mas makatwiran: Ang paniniwala na bulag na pagkakataon na namumuno sa lahat o paniniwala na ang sanlibutan ay nasa pamamaraan ng pagkalikha ng Diyos?

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye34
  • comment0

  How to attain happiness?

  category: Islam

  Maaring makamit ng isa ang tunay na kaligayahan at katiwasayan ng isip sa pamamagitan lamang ng paniniwala at pagsuko sa tunay na nag-iisang Diyos(Allah)

  • access_time02/03/2017
  • remove_red_eye46
  • comment0

  Who is the Muslim person?

  category: Islam

  Ang isang Muslim ay ang sumusuko sa nag-iisang tunay na Panginoon, Ang tagapaglikha

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye32
  • comment0

  who is the muslim?

  category: Islam

  Ang ibig sabihin ng Muslim ay yaong isinusuko ang kanyang loob sa nag-iisang tunay na Diyos(Allah)

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye28
  • comment0

  Morals of Islam

  category: Islam

  Sinabi ni Propeta Muhammad: Walang ni isa sainyo ang ganap na mananampalataya hanggang sa hangarin niya sa kanyang kapatid ang hangarin niya para sakanyang sarili.

  • access_time02/03/2017
  • remove_red_eye46
  • comment0

  Teachings of Islam

  category: Islam

  Ang Islam ay gumagabay sa atin na huwag saktan, magalit, lumabag, ibaba, kamuhian ang iba

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye29
  • comment0

  Morals of Islam

  category: Islam

  Sinabi ni Propeta Muhammad: “Ang pinaka malakas ay hindi yaong kaya niyang patumbahin ang iba, ang tunay na malakas ay yaong napipigilan niya ang kanyang sarili sa oras ng pagkagalit”

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye19
  • comment0

  A verse is Quran about creation

  category: Islam

  “O sangkatauhan! Sambahin ninyo ang inyong Panginoon na lumikha sainyoat sa mga nauna sainyo nang sa ganoon ay kayo ay mapabilang sa mga mabubuti”(Ang Qur’an 2:21)

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye25
  • comment0

  How to attain Happiness?

  category: Islam

  Ang daanan patungo sa masaya, malugod at walang hanngang buhay ay sa paniniwala sa Allah(Diyos) ng may kaisahan at pananatili sa kanyang mga kautusan.

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye26
  • comment0

  Who is the one to be worshipped?

  category: Islam

  Wala dapat tayong sambahin maliban sa Nag-iisa. Ang tunay na Diyos(Allah), Ang tagapaglikha

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye33
  • comment0

  What happens in Hajj?

  category: Islam

  Sa Hajj, milyon-milyon sa mga mananampalataya mula sa iba’t ibang panig ng mundo, iba-iba ang kulay at lahi ay tinutugon ang tawag ni Propeta Abraham.

  • access_time08/03/2017
  • remove_red_eye27
  • comment0

  What to do for Islam?

  category: Islam

  Alamin ang katotohanan at pandaigdigang nitong dakila at kaibig-ibig na relihiyon ng lahat ng propeta: Islam!